Ở các lưu vực sông lớn bị hạn chế thu thập dữ liệu quan trắc tại chỗ, việc sử dụng công nghệ vệ tinh để tính toán độ ẩm đất, bổ sung cho các dữ liệu quan trắc được coi là giải pháp trong quản lý toàn diện tài nguyên nước và đất. Việc tính toán độ ẩm đất có thể hỗ trợ dự báo hạn hán, lũ lụt, theo dõi năng suất cây trồng.
Dữ liệu độ ẩm đất được trích xuất từ dự án SMAP của NASA (Soil Moisture Active Passive) dưới dạng dữ liệu nội suy có độ phân giải ô lưới 9x9km. Nghiên cứu này dựa trên mối quan hệ giữa sự thay đổi nhiệt độ hàng ngày và độ ẩm trung bình của đất trong các điều kiện thảm phủ thực vật khác nhau. Chúng tôi kết hợp hệ thống dữ liệu độ ẩm đất toàn cầu (Global Land Data Assimilation System - GLDAS), nhiệt độ bề mặt, máy đo bức xạ độ phân giải cao (Advanced Very High Resolution Radiometer – AVHRR) và dữ liệu từ máy quang phổ hình ảnh độ phân giải trung bình (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer – MODIS), dữ liệu chuẩn hóa chỉ số thực vật (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) và dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất (Land Surface Temperature - LST) để tạo một hệ thống dữ liệu tra cứu dễ dàng. Những tính toán này sau đó đã được sử dụng để nâng cao độ phân giải không gian của dữ liệu độ ẩm đất từ 9x9km lên 1x1km, việc tính toán được thực hiện trên toàn bộ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Select Year

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Select month

January
February
March
April
May
June
July
August
Septempber
October
November
December

Select day

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Select area