Mặc dù dữ liệu mưa đóng vai trò quan trọng trong các mô hình thủy văn phục vụ cảnh báo, dự báo hiện nay, nhưng dữ liệu mưa tại Việt Nam và khu vực sông Mê Kông còn sơ sài, chưa đủ tin cậy và tính cập nhật chưa cao. Chúng tôi mong muốn nghiên cứu bộ dữ liệu mưa, cả ở quá khứ và dự báo tương lai, mang tính chính xác cao bao phủ toàn lãnh thổ Việt Nam cả về mặt không gian và thời gian. Dữ liệu mưa lưới là dữ liệu mưa thời đoạn ngày từ năm 1980 đến nay được xây dựng từ mạng lưới các trạm quan trắc mưa trong khu vực Đông Nam Á và dữ liệu mưa vệ tinh. Bộ dữ liệu mưa có độ phân giải không gian từ 0.25 độ và độ phân giải thời gian từ 6 giờ, phục vụ bài toán cảnh báo thời đoạn ngắn (16 ngày) đến dài (6 tháng), cập nhật liên tục theo thời gian thực.

 • Các nguồn dữ liệu mưa vệ tinh khác nhau: GPM, GSMAP, CHIRPS, ERA-5 VÀ MSWEP v2
 • Dữ liệu quan trắc từ 576 trạm mưa trên toàn khu vực, thu thập từ 1990-2017
 • Dữ liệu dự báo: độ phân giải không gian 0.25 độ, độ phân giải thời gian 6 tiếng, cảnh báo thời đoạn 16 ngày đến 6 tháng, cập nhật liên tục theo thời gian thực
 • Bộ số liệu tái phân tích (40 năm trở lại đây)

Mô tả dữ liệu
Loại dữ liệu Gridded
Phép chiếu Lưới kinh độ - vĩ độ thông thường
Phạm vi Đông Nam Á
Độ phân giải 0.25
Thời gian Từ năm 1980 đến nay
Giải quyết dữ liệu Lưu trữ số liệu quá khứ và cảnh báo trong tương lai

Các thông số chính Đơn vị Mô tả
Lượng mưa mm Lượng mưa được đo bằng độ sâu của nước mưa thu được trên một bề mặt phẳng. các nguồn dữ liệu lượng mưa không có cách xác định thống nhất trong khoảng thời gian 24 giờ. Do đó, không có khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 06 UTC ngày hôm trước đến 06 UTC ngày hôm nay) có thể được hiểu là lượng mưa hàng ngày

Raised Image

Select Year

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Select month

January
February
March
April
May
June
July
August
Septempber
October
November
December

Select day

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Select area

 • Các nguồn dữ liệu mưa vệ tinh khác nhau: GPM, GSMAP, CHIRPS, ERA-5 VÀ MSWEP v2
 • Dữ liệu quan trắc từ 576 trạm mưa trên toàn khu vực, thu thập từ 1990-2017
 • Dữ liệu dự báo: độ phân giải không gian 0.25 độ, độ phân giải thời gian 6 tiếng, cảnh báo thời đoạn 16 ngày đến 6 tháng, cập nhật liên tục theo thời gian thực
 • Bộ số liệu tái phân tích (40 năm trở lại đây)
  - ERA-S
  - MSWEP v2